Дефицит на вниманието/хиперактивност

РАЗСТРОЙСТВО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО/РАЗСТРОЙСТВО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ (АDD/ADHD)

Разстройството с дефицит на вниманието е невробиологично увреждане. То засяга до 5% от населението в училищна възраст. Никой не знае с точност какво го предизвиква, но учените предполагат, че в много от случаите се предава генетично и е резултат от химически дисбаланс. Децата с това разстройство имат дефицит на определени невротрансмитери, които помагат на мозъка да регулира поведението. Освен това, едно изследване показва, че скоростта, с която мозъкът усвоява глюкозата, която е неговия основен източник на енергия, е много по-бавна при тях, отколкото при децата в норма.
Съществуват три подтипа на това разстройство, в зависимост от основните му характерни белези (проблеми с вниманието, импулсивност и хиперактивност):
I. – Тип с преобладаващ дефицит на вниманието: Тук изследващият може да види множество симптоми на дефицит на внимание и малко или никакви симптоми на хиперактивност-импулсивност. Децата от този подтип нямат проблем да стоят кротко или да потиснат определено поведение, но имат проблем с вниманието и като резултат от това много се затрудняват да се концентрират върху някаква задача или дейност.
Симптоми на дефицит на внимание у детето:

 1. Често не съумява да обърне внимание на детайлите или прави грешки по невнимание по време на работа в клас или други дейности;
 2. Често се затруднява да задържи вниманието си на задачи и игри;
 3. Често не изглежда да слуша, когато му се говори;
 4. Често не изпълнява докрай инструкции и не съумява да си довърши работата в клас, домашните или други задължения (не заради противопоставяне или неразбиране на инструкциите);
 5. Често се затруднява да организира задачи или дейности;
 6. Често избягва, не харесва или отказва да се захване със задачи, които изискват постоянно умствено усилие (като работа в училище или домашното);
 7. Често губи неща свързани със задачи или дейности (играчки, моливи, книги, пособия, инструменти);
 8. Често е лесно да се разсее от външни стимули;
 9. Често забравя неща, свързани с ежедневните му дейности.

II. – Преобладаващо хиперактивен-импулсивен тип: Тук изследващият може да види множество симптоми на хиперактивност-импулсивност и малко или никакви симптоми на дефицит на вниманието. Децата от този подтип може да са способни да внимават, но губят концентрация, защото са хиперактивни-импулсивни, което им пречи да контролират импулсите си или нуждата от движение.

NB! Важно е да се отбележи, че хиперактивността и импулсивността вече не се приемат за отделни характерни белези – и двете се смятат за модел, който се корени в генералното затруднение да се контролира или потисне определено поведение.

Симптоми на хиперактивност-импулсивност у детето:

 1. Често шава с ръце или крака или се върти на стола;
 2. Често става от мястото си в класната стая или в други ситуации, в които се очаква да остане седнало;
 3. Често тича насам-натам непрекъснато или се катери в ситуации, в които такива дейности са неподходящи (у тийнейджъри и възрастни този симптом може да се ограничи до субективното усещане за безпокойство);
 4. Често му е трудно да се захване с кротки игри и забавления;
 5. Често е в движение или се държи, сякаш е движено от мотор;
 6. Често говори прекомерно много.
 7. Често „изстрелва” отговора още преди въпросът да е довършен;
 8. Често се затруднява да си изчака реда;
 9. Често прекъсва останалите или им се натрапва (намесва се непоканено в разговори или игри).

III. – Смесен тип: Тук изследващият може да види множество симптоми на дефицит на внимание, хиперактивност и импулсивност.

NB! В допълнение към проблемите с вниманието и/или с хиперактивност-импулсивност при това разстройство може да се наблюдават и допълнителни характерни белези. В зависимост от възрастта и етапа на развитие на детето, родители и учители може да наблюдават нисък праг на фрустрация, избухвания, деспотичност, трудно следване на правилата, неорганизираност, социално отхвърляне, ниско самочувствие, лоши резултати в обучението, неприлежен външния вид.

ДРУГИ СЪЩНОСТНИ ДИАГНОСТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАЗСТРОЙСТВО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО/РАЗСТРОЙСТВО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ:

 • Симптомите на дефицит на внимание, хиперактивност или импулсивност трябва да са продължили поне шест месеца и до такава степен, че да са неадаптивни и в противоречене с нивата на развитие. От време на време всички деца може да не задържат вниманието си, да са импулсивни и свърхактивни. В случаите на АDD/ADHD този тип поведение е правило, а не изключение.
 • Трябва за има данни за клинично значимо възпрепятстване на функционирането на детето в социален, битов или образователен аспект;
 • Някои от симптомите трябва да са се появили преди навършване на 7 години;
 • Някои последствия от симптомите трябва да се проявяват на две или повече места, например в училище и вкъщи;

НАЙ-ВАЖНОТО:

Няма лесен тест, като кръвен или уринарен, който да покаже дали едно дете има това разстройство. Да се диагностицира РАЗСТРОЙСТВО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО/РАЗСТРОЙСТВО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ е сложно и е като да се подреди пъзел. Точната диагноза изисква оценката на добре обучен специалист (обикновено детски психолог, детски психиатър или детски невролог), който знае много не само за AD/HD, но и за другите разстройства, които могат да имат подобни симптоми. Както при всички разстройства на развитието, и тук ранната диагноза е от ключово значение, за да се предприемат навременни адекватни интервенции, които да предотвратят, или поне да минимизират, дългосрочните негативни последствия върху живота на детето.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В РАЗВИТИЕТО

Сайтът на „БОНИТАТИС“ няма за цел да предоставя подробен преглед на всички нарушения в развитието или информация в детайли за всяко едно от тях. Поставяме си обаче за цел да запознаваме обществото с най-новите общовалидни за тези нарушения терапии, които все още не са широко известни, но са доказано ефективни. Нещо повече – стремежът на „БОНИТАТИС“ е да направи тези терапии достъпни за българските деца.

ЗАЩО ОБЩОВАЛИДНИ ТЕРАПИИ?

Не е нов фактът, че АУТИЗМЪТ, РАЗСТРОЙСТВОТО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ/РАЗСТРОЙСТВОТО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ И ХИПЕРАКТИВНОСТ, ДИСЛЕКСИЯТА И ДИСПРАКСИЯТА се застъпват в много аспекти. Приблизително половината от децата с дислексия имат и диспраксия, а около 30% от децата, диагностицирани с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, имат също и дислексия. Много деца с аутизъм са хиперактивни и имат дислексия и диспраксия. Също така значителен брой деца, диагностицирани първоначално с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, след година или две получават диагнозата аутизъм.

Безспорно са необходими още проучвания, но вече има достатъчно доказателства, че почти всички деца със споменатите по-горе разстройства имат подобни обучителни затруднения и поне два сериозни проблема на физическо ниво – храносмилателни нарушения и неврологично изоставане в развитието. Отвъд компетенцията на „БОНИТАТИС“ е да участва в дебата дали тези здравословни проблеми са част от причините за възникването на разстройствата или просто ги съпътстват. По-важното, което трябва да се има предвид е, че децата с тези нарушения в развитието отбелязват подобрение в състоянието си при прилагането на подходящ режим на хранене и програма със специфични упражнения, които имат за цел да преодолеят неврологичното изоставане в развитието. „БОНИТАТИС” твърдо подкрепя комбинирането на тези две стратегии като част от един още по-холистичен подход.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search